Escrit per
|

BASES SORTEIG NINOT INFANTIL

1.Identificació del organitzador

La Falla Districte Marítim – Baix la Mar amb domicili fiscal al C/Pont nº 14 de Dénia (Alacant) i correu electrònic comunicació@fallabaixlamar.org realitza una acció promocional i d’incentiu a la lectura de les crítiques per part de tots el xiquets i xiquetes, consistent en el sorteig d’un ninot de la Falla Infantil 2017.

2. Dates de començament i finalització de la participació.

Els/Les concursants podran participar des de la plantà de la Falleta Infantil la vesprada –nit del 16 de març de 2017 fins la nit de la cremà 19 de març a les 19.00h. aproximadament.

La participació fora d’aquestes dades s’entendrà exclosa en tot cas.

3. Mecànica de la promoció i requisits de participació.

Per a participar en el sorteig els xiquets i xiquetes hauran d’encertar al menys 5 de les 7 endevinalles i jocs que conformaran la crítica de la falla infantil omplint els fullets estandarditzats que s’hi trobaran a disposició. En cas que aquests fullets no es troben disponibles s’acceptaran les participacions en les que es faça constar al menys, nom del xiquet/a, telèfon de contacte del pare/mare i els resultats de les endevinalles.

Aquest fullet haurà de ser introduït durant el període de participació dintre l’urna habilitada a tal efecte. Admetent-se una única participació per xiquet.

L’edat mínima de participació serà 3 anys i la màxima 16. Excloent-se aquells participants que excedisquen o no alcancen les edats senyalades.

En el fullet de participació caldrà figurar:

1.     Nom del xiquet/a

2.     Edat del xiquet/a

3.     Telèfon del pare/mare

4.     Al menys 5 respostes correctes de les endevinalles.

4.  Data de realització del Sorteig i guanyador/a

El sorteig es realitzarà entre la finalització de la participació el dia 19 de març de 2017 i el dia 31 de març del mateix. El guanyador o la guanyadora serà escollit per la mà innocent de la nostra Fallera Major Infantil i President entre aquelles participacions que hajen contestat correctament.

Sols hi haurà un sol guanyador.

En tot cas, s’extraurà un primer guanyador i 2 suplents en el cas, que aquests primers no acceptaren o se’ls puguera notificar el premi.

5. Valor i natural del premi

El premi del sorteig consistirà en un menut ninot pertanyent a la Falla Infantil del present any.

Aquest ninot serà seleccionat de bestreta per la Comissió a tal efecte. En cap cas, serà a elecció del participant.

6. Notificació al guanyador

El xiquet o la xiqueta afortunat/afortunada serà notificat a través del número de telèfon del pare o mare que haja facilitat en els fullets de participació. En cas que no s’obtinga resposta intentades varies notificacions i en tot cas, haja transcorregut una setmana des de l’elecció del guanyador es passarà a atorgar el premi als suplents per ordre de prelació.

7. Ús de les dades i imatges

Els participants acceptaran que una vegada realitzar el sorteig i obtingut guanyador, el nom d’aquest o aquesta puga ser publicat en les xarxes socials de la Falla.

Així com que se li requerisca a que es fotografia amb el ninot/premi i aquesta imatge siga emprada també a les xarxes socials.

8. Pròrrogues o suspensions

Per la natura del sorteig no cabrà pròrroga alguna, a excepció de les diferents eventuals no previsibles que es pogueren produir.

D’igual manera es procedirà a la suspensió del sorteig si una vegada iniciat el mateix es detecten irregularitats o es produisquen fets que provoquen la mateixa.

9. Desqualificacions

Seran descalcificades totes aquelles participacions que no reunisquen els requisits de la convocatòria així com aquelles múltiples participacions pel mateix xiquet/a.

10. Exoneració de responsabilitat de l’organitzador en cas de incompliment dels participants

La Falla Dte. Marítim – Baix la Mar no es fa responsable de l’ús que el guanyador puga fer del premi, ni qualsevol altra responsabilitat imputable a la comissió.

11. Protecció de dades de caràcter personal

La Falla Dte. Maritim – Baix la Mar gestionarà les dades facilitades pels participants d’acord a la Llei de Protecció de Dades 15/1999, de 13 de desembre. En qualsevol cas, les dades dels participants únicament s’utilitzaran per a la finalitat dalt expressada i seran destruïdes una vegada finalitzat el sorteig. Les dades no formaran part de cap fitxer ni seran objecte de cap tipus de comunicació ni notificació a excepció de l’expresada en la base sexta.

12. Contacte

Els participants podran contactar amb la Falla a través de les dades de contacte de la base primera així com les diferents xarxes socials.

13. Acceptació de les bases

Mitjantçant la seua participació en el sorteig, els participants accepten totes i cadascuna d’aquestes bases.